Skip to main content

De circulaire economie komt op stoom. En de bouwsector heeft nog meer op stapel staan. Omdat de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen, is het van belang dat je als opdrachtgever je als drijvende kracht opstelt. Aannemers, installateurs en al hun toeleveranciers daag je hierdoor maximaal uit om met noodzakelijke, slimme en innovatieve oplossingen te komen.

Innovaties niet te voorspellen

In een dergelijk krachtenveld vallen de nieuwste innovaties, gedurende de aanlooptijd van een bouwproject, niet te voorspellen. Bovendien komen de nieuwe mogelijkheden meestal eerst vanuit de maakindustrie en koplopers in de bouwkolom. Daarmee ben je als opdrachtgever niet de eerste die hier zicht op heeft en het lastig is om de consequenties ervan te overzien. Wil je een effectieve circulair verantwoorde inkoop inregelen, dan volstaan de traditionele inkoopprocessen niet meer, waarbij eerst het ontwerp ontstaat en het pas later in de markt wordt gezet.

Adviseur Erick Wuestman vertelt: “Daarom hebben we vanuit KplusV een nieuwe manier van aanbesteden en inkopen ontwikkeld: als opdrachtgever vraag je niet een vooraf uitgewerkte oplossing uit, maar je bindt de best passende partner voor het leveren van slimme, innovatieve en impactvolle oplossingen aan je.

Op basis van gelijkwaardig partnerschap ontstaat een intensieve samenwerking met de experts van de opdrachtnemer en realiseer je in co-creatie de meest optimale uitwerking van de (bouw)opgave. Hierdoor is de gedrevenheid om er een succes van te maken, bij beide partijen sterk aanwezig.

We noemen dit de Rapid Circular Contracting (RCC) methodiek. Snel contracteren dus, om vroeg in het project gebruik te kunnen maken van de kennis en expertise van de markt. En dan juist van die marktpartij(en) die zich in de aanbesteding manifesteerde als de best passende expertgroep om jouw specifieke ambities te helpen realiseren.”

(Foto: KplusV)

Erick Wuestman van KplusV: “Rapid Circular Contracting daagt de markt maximaal uit om met noodzakelijke, slimme en innovatieve oplossingen te komen.”

Jouw ambities leidend in de uitwerking

Erick vervolgt: “In een RCC halen we eerst jouw ambities op, waar je als organisatie voor staat en wat je aan waarde wil ontwikkelen, vanuit het in te kopen onderwerp. Deze ambities vormen de gunningscriteria voor de inschrijvers. Hoe beter de inschrijvers in staat zijn vanuit hun visie, aanpak en kunde aan te geven waarom zij de best passende partner zijn, hoe hoger zij scoren. Zo wordt gegund aan de partij die in de betreffende opgave het best in staat is om bij te dragen aan jouw ambities. Denk daarbij aan circulaire economie, CO2-reductie, SROI of andere thema’s die jouw organisatie van groot belang vindt. Deze ambities worden voor alle betrokkenen de focus in het uitwerken van de opgave.

Doordat er vooraf geen exacte specificatie van precieze producten of oplossingen wordt gegeven, heeft het samenwerkingsverband de handen vrij om de op dat moment meest actuele producten, innovaties en bouw- en oogstmethodieken in te passen. Mits deze in lijn zijn met de ambities. Bijvoorbeeld hergebruik van draagbalken, kozijnen of een heel gebouwskelet die elders beschikbaar komen. Of het toepassen van nieuw te ontwikkelen losmaakbare detailleringen.”

Bewezen aanpak

“RCC is inmiddels in meer dan 50 inkooptrajecten succesvol toegepast. Aanvankelijk vooral in facilitaire sector met trajecten in de catering en afvalverwerking. Inmiddels heeft de RCC-aanpak zich ook krachtig bewezen in de bouwwereld. Zo zette de gemeente Nijmegen RCC in voor vier wegrenovaties. De provincie Gelderland startte onlangs, na een snelweg RCC, ook een RCC voor de renovatie van een provinciale weg. De gemeente Veenendaal heeft zojuist via een RCC een Integraal Kind Centrum aanbesteed. En in de Groningse gemeente Oldambt worden 110 maatschappelijk vastgoedgebouwen ermee van het aardgas afgehaald,” licht Wuestman toe.

“Een ander mooi voorbeeld van win-win voor alle partijen – en een drijvende kracht voor impact in de bouwkolom – is wooncorporatie KleurrijkWonen uit Tiel. De corporatie heeft de sloop van 16 woningen en de nieuwbouw van 19 nieuwe huurwoningen met een RCC in de markt gezet. Conceptuele bouwers dienen hun prefab woonconcepten zo circulair verantwoord mogelijk te realiseren, en dit dient ook natuurinclusief te gebeuren. KleurrijkWonen is zeer tevreden over de winnende coalitie en de grotere betrokkenheid. Zij hebben gezamenlijk uitgewerkte plannen in voorbereiding, waar ze vol trots naar uit kijken. Waarbij de partners er van uit gaan dat alle in dit traject ontwikkelde kennis en nieuwe mogelijkheden, een gestandaardiseerde plek krijgen in de upgrade van hun conceptuele bouwproces.”

SDG’s

Steeds meer opdrachtgevers en (bouw)bedrijven richten zich specifiek op het bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Daarom heeft de RCC-aanpak een nieuwe variant, Rapid Impact Contracting (RIC). Hiermee worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties als onderlegger gebruikt voor het duiden en verwoorden van de ambities. De aanbestedingsaanpak stimuleert ook met deze variant de ontwikkeling van slimme, innovatieve oplossingen en versnelt de implementatie van bijbehorende verbeteringen optimaal.

Aannemers als ambassadeurs van RCC en RIC

Over hoe aannemers RCC en RIC ervaren, vertelt Erick: “De RCC en RIC inkoopmethodieken zijn voor veel aannemers nog nieuw, maar spreken bij de meeste partijen direct aan. Bij deze insteek word je beoordeeld op je visie, aanpak en kunde. Gegund krijgen bij een RCC of RIC wordt daarom gezien als een enorm compliment voor je vakmanschap als organisatie. Blijkbaar behoor je als organisatie tot de top van de markt op het gebied van innovatie en impact gericht bijdragen aan je vakgebied. Zelfs partijen die niet winnen, tonen zich vaak een warm pleitbezorger van deze manier van uitvragen.

Het dwingt je als bedrijf om je te ontwikkelen en duidelijk te maken waar je staat als ondernemer. Voor de kopgroep is dit een stimulans om door te zetten op de goede weg. Voor het peloton vormt een dergelijke uitvraag een signaal dat zij aan moeten zetten om niet de aansluiting te verliezen met waar de markt zich naartoe ontwikkelt. In het verlengde hiervan zien wij ook een groeiende behoefte aan trainingen, bij zowel opdrachtgevers als marktpartijen, in het leren omgaan met deze RCC en RIC aanpak. Een dergelijke training geeft op zichzelf ook weer een impuls aan je organisatie, in het verduurzamen van je portefeuille, het vergroten van je handelingsperspectief en versterken van je competenties.”

Actieve motor in de transitie

Erick concludeert: “We kunnen inmiddels met een gerust hart stellen dat in elke branche waar RCC/RIC tot nu toe is ingezet, deze inkoopaanpak zich bewijst als een actieve motor in de transitie naar impactvolle bedrijfsvoering. En dat bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.”

Wil je meer weten over Rapid Circular Contracting of Rapid Impact Contracting, neem contact op met Erick Wuestman van KplusV.