Skip to main content

De provincie zet daarbij in op 4 economische thema’s: bouw, kunststoffen, biomassa & voedsel en de maakindustrie. Provinciale Staten hebben de strategie “Circulair Zuid-Holland. Samen Versnellen” op 5 februari vastgesteld.

De provincie zet daarbij in op 4 economische thema’s: bouw, kunststoffen, biomassa & voedsel en de maakindustrie. Provinciale Staten hebben de strategie “Circulair Zuid-Holland. Samen Versnellen” op 5 februari vastgesteld.

De beleidsnotitie is een regionale uitwerking van de doelstelling van de Rijksoverheid om de Nederlandse economie circulair te maken in 2050. De maatschappelijke impact hiervan is groot. Routines zullen moeten veranderen, regels en wetten soms opnieuw tegen het licht gehouden. Bom-Lemstra: “Het gaat over hoe we onze economie circulair kunnen inrichten, over circulair bouwen, circulair inkopen en aanbesteden, duurzame energievoorziening, kringlooplandbouw. De strategie raakt alle beleidsvelden waar we als provincie aan werken. Vandaar dat we spreken over Circulair Zuid-Holland, en niet circulaire economie.”

Als voorbeeld hiervan wordt in deze beleidsnotitie het bouwprogramma Zuid-Holland, opgesteld door Cirkelstad, aangehaald. Het heeft tot doel om aan de hand van concrete projecten van elkaar te leren en zo de circulaire bouweconomie op te schalen en te versnellen. Daarom moeten men zo snel mogelijk van ‘praten naar doen’. Cirkelstad heeft dit ‘bouwprogramma’ opgesteld om de bouw-, renovatie- en sloopopgaves in de provincie Zuid-Holland te ondersteunen, met als fundament de concrete bouw- en ontwikkelprojecten die in Zuid-Holland op de stapel staan.

Ontwikkelaars, bouwers en overheden worden in dit proces bijgestaan en (praktische) kennis wordt geleverd. Deelnemers krijgen bijvoorbeeld toegang tot de ‘Cirkelstad Academie’, een kennisplatform met diverse tools, en er worden diverse masterclasses georganiseerd. In de ‘Community of Practice’ worden bestaande oplossingen opgeschaald en waar nodig nieuwe innovaties gerealiseerd. Zo faciliteert Cirkelstad de ontwikkeling van een materialenpaspoort, werken zij mee aan inzicht in materiaal en grondstofstromen; en marktplaatsen voor de verhandelbaarheid van materialen.

Nico van Hoogdalem van stichting iCircl voert het programma uit voor Cirkelstad. Via iCircl is een strategische samenwerking gestart met Blue City om innovaties binnen de bouwsector aan te jagen en te zorgen voor launching customers waardoor we de sector kunnen helpen om sneller te vernieuwen. Dit programma heeft een looptijd van 3 jaar. De provincie Zuid-Holland ondersteunt het programma met een bijdrage van € 500.000 uit de RNIZ subsidieregeling. Samen werken we naar een circulaire bouweconomie in de provincie Zuid-Holland.

Bron: www.duurzaam-ondernemen.nl/provincie-presenteert-route-naar-een-circulair-zuid-holland/

Download document

We bieden versnelling in de
Circulaire bouweconomie, doe jij mee?